Phản hồi của bạn

SỰ THẬT TRONG TEAM ?

Một sự thật và một lời nói dối (0.5-1hours) - Mỗi thành viên tự giới thiệu mình bằng cách nêu tên của họ cộng với một sự thật về bản thân và một lời nói dối. Sau mỗi người đưa ra lời khai của họ, cho phép cuộc trò chuyện cởi mở, nơi mọi người đặt câu hỏi lẫn nhau về hai câu nói của họ. Ý tưởng là để thuyết phục các thành viên khác rằng lời nói dối của bạn thực sự là một sự thật, trong khi đoán các sự thật / lừa dối của những người khác. Sau thời gian đặt câu hỏi, bỏ phiếu như một nhóm về các tuyên bố của mỗi thành viên. Điểm được trao cho mỗi lời nói dối đoán đúng hoặc để stumping các thành viên khác nói dối của riêng bạn. Bài tập này giúp bạn hiểu tốt hơn về đồng nghiệp của bạn và khuyến khích sự tương tác và giao tiếp của nhóm. (Tùy chọn: Tăng sự khó khăn bằng cách có 2 sự thật và 1 nói dối, hoặc 2 nói dối và 1 sự thật. Hủy bỏ đoạn đối thoại mở nếu thời gian bị hạn chế)

 

Team building Khác